Peter Simon Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú na poslancov

Pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora sa uskutoční 30. apríla. Na programe bude toho naozaj veľa. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú na poslancov
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 30. apríla so začiatkom od 09:00 hod. Rokovať sa bude o určení platu primátorovi mesta a hlavnej kontrolórke, ale aj o návrhu rozpočtu mesta. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Správa o plnení uznesení MZ
 • 3. Inventarizácia majetku a záväzkov vedeného v účtovníctve Mesta Rožňava k 31.12.2014
 • 4. Návrh rozpočtu Mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2015 – 2017
 • 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava na roky 2015 – 2020 /2022/
  1. Profil mesta Rožňava
  2. Stratégia rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2020 /2022/ a mechanizmus jej realizácie
  3. Akčný plán rozvoja mesta Rožňava 2015 – 2017
 • 6. Schválenie podmienok čerpania úveru pre financovanie rekonštrukcie ZŠ Zlatá – návrh
 • 7. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2015 pre športové kluby, mládežníckym, kultúrnym, spoločenským a sociálnym organizáciám, združeniam, školám a školským zariadeniam
 • 8. VZN o trhovom poriadku – návrhu na zmenu
 • 9. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – doplnenie
 • 10. Návrh p. Mgr. Matúša Bischofa, Ing. Karola Kováča a p. Bc. Ivana Kuhna, MA na zmenu Rokovacieho poriadku MZ v Rožňave
  1. Návrh Mesta Rožňava na zmenu Rokovacieho poriadku MZ v Rožňave
 • 11. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu
 • 12. Majetkoprávne záležitosti mesta
  1. Danica Žúdelová – priamy predaj pozemku mesta
  2. Béla Bodnár a manželka – priamy predaj pozemku mesta
  3. MUDr. František Šoltés a manželka – priamy predaj pozemku mesta
  4. Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Košice – priamy predaj pozemkov mesta
  5. Štefan Polyák – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta
  6. Slovak Telekom a. s. Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta na umiestnenie telekomunikačných zariadení
  7. KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
  8. KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
  9. Mgr. Erika Adamiová, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve mesta
  10. Vsl. distribučná a.s. Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta
  11. Predaj pozemkov mesta formou obchodnej verejnej súťaže
  12. Jozef Orosz – priamy prenájom pozemku mesta
  13. Eurobus a. s. Košice – zmena uznesenia MZ č. 142/2014 zo dňa 26.6.2014
  14. Ján Ölschléger – kúpa pozemku do majetku mesta
  15. Rudohorská investičná spoločnosť – ponuka na odkúpenie pozemkov do majetku mesta
  16. Priama zámena pozemkov medzi mestom Rožňava a KSK
  17. Odovzdanie nehnuteľného majetku do správy pre Technické služby mesta Rožňava
  18. Uznesenie MZ č. 97/2015 zo dňa 26.3.2015 – doplnenie
  19. Informatívna správa o možnosti zámeny telocvične pri SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211 za pozemky vo vlastníctve KSK
  20. Združenie DOVAJ – Podpora športových talentov – žiadosť o prenájom ihriska a budovy v m. č. Nadabula
  21. ENDURO KLUB Rožňava – žiadosť o zriadenie športoviska
 • 13. Členstvo mesta Rožňava v OZ – MAS Gemer – Rožňava
 • 14. Určenie platu primátora mesta
 • 15. Určenie platu hlavnej kontrolórke mesta
 • 16. Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta
 • 17. Mestské lesy Rožňava s.r.o.
  1. Výsledky hospodárenia za rok 2014
  2. Návrh prerozdelenia zisku za rok 2014
  3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2015
 • 18. Materiály hlavnej kontrolórky mesta
  1. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií z rozpočtu Mesta Rožňava pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie v roku 2014
  2. Petícia občanov za zmenu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Rožňava
 • 19. Podnety pre hlavného kontrolóra
 • 20. Otázky poslancov
 • 21. Diskusia
 • 22. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie