Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú na poslancov

Pracovné stretnutie poslancov a primátora sa uskutoční 5. marca. Na programe bude toho naozaj veľa. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Tieto body čakajú na poslancov
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 5. marca so začiatkom od 13:00 hod. v rokovacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Rokovať sa bude o majetkoprávnych záležitostiach mesta, ale aj o činnosti Mestskej polície za rok 2014. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rožňava – návrh
 • 4. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie ustanovenia čl. 3 písm. E bodu 4
 • 5. Štatút a zásady činnosti ZPOZ – návrh na zrušenie
 • 6. Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 31.12.2014
 1. Zrušenie príspevkovej organizácie mesta Rožňava – Turistického informačného centra k 31.03.2015
 • 7.Ročná zmluva o dielo č. 163/2014 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za rok 2014 –vyhodnotenie plnenia
 • 8. Červený salón v Kaštieli Betliar – zrušenie sobášnej siene mesta Rožňava
 • 9. Poplatky schválené U MZ 36/2013 súvisiace s organizovaním sobášnych obradov – návrh na zmenu
 • 10. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh na zmenu § 7
 • 11. Návrh na bezplatné parkovanie pre občanov Rožňavy – držiteľov diamantovej Jánskeho plakety a následnú úpravu Prevádzkového poriadku, prílohy prevádzkového poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme spoplatňovania parkovacích plôch v meste Rožňava
 • 12. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Elokovaného pracoviska, Vajanského 3593/6 ako súčasti Centra voľného času Akademika Hronca 100/9A, Rožňava
 • 13. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Elokovaného pracoviska, J. A. Komenského 1806/5 ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
 • 14. Žiadosť o vyradenie Materskej školy s VJM, Ulica Ernesta Rótha č.4 – Óvoda, Róth Ernő utca 4, Rozsnyó, zo siete škôl a školských zariadení a jej zaradenie do siete ako organizačnej zložky Spojenej školy, J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • 15. Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu Praktickej školy v priestoroch Spojenej školy internátnej, Zeleného stromu 8 v Rožňave
 • 16. Žiadosť o súhlas so zaradením Evanjelickej cirkevnej základnej školy a jej súčasti Školského klubu detí, Zeleného stromu 1101/14, Rožňava, do siete škôl a školských zariadení
 • 17. Žiadosť o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska Evanjelickej cirkevnej materskej školy s výdajnou školskou jedálňou do siete škôl a školských zariadení
 • 18. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie školských zariadení úverom z banky – návrh
 • 19. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských samospráv pri SŠ J.A.Komenského 5 a CVČ Akademika Hronca 100/9A v Rožňave
 • 20. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2014 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
 • 21. Majetkoprávne záležitosti mesta
 1. Ing. Peter Marko a manželka – priamy predaj pozemku mesta
 2. Alexander Šebalj – priamy predaj pozemku mesta
 3. František Focko a manželka – priamy predaj pozemku mesta
 4. Ladislav Jankó – priamy predaj pozemkov mesta
 5. Priamy predaj pozemkov za Ul. Zoltána Fábryho v Rožňave
 6. Mgr. Gabriela Bekeová – priamy predaj pozemku mesta
 7. AgraBat s.r.o. – priamy predaj pozemku mesta
 8. Katarína Višňovská -priamy predaj pozemku mesta
 9. Jozef Orosz – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 10. Jozef Pančo a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta
 11. Béla Bodnár a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 12. Koloman Bodnár a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta a zámeny pozemkov
 13. Danica Žúdelová – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 14. AgraBat s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
 15. VVS a.s. Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta
  • kúpa nehnuteľností do majetku mesta
  • zmena uznesenia MZ č.206/2014 zo dňa 21.10.2014
 16. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica – priamy prenájom pozemkov mesta na umiestnenie odkladacích schránok
 17. Zverejnenie zámeru priamej zámeny pozemkov medzi mestom Rožňava a Košickým samosprávnym krajom
 18. Štefan Gono – návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 133/2014 zo dňa 26.06.2014
 19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
  • postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia č.104/2010– 02 Šr zo dňa 13.09.2010
  • zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky mesta
 20. Agrex s.r.o. – odpustenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov „Reštaurácie Tri ruže“ a uzatvorenie Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok
 21. Výpožička nehnuteľného majetku mesta – priestorov slúžiacich na výchovno-vzdelávací proces pre účely ZUŠ v Rožňave na Ulici Akademika Hronca 9 – chodby a sociálne miestnosti
 22. Spoločnosť priateľov Mestského futbalového klubu Rožňava – zmeškanie lehoty na vyúčtovanie dotácie
 • 22. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2014
 • 23. Plán činnosti Mestskej polície v Rožňave na rok 2015
 • 24. Materiály hlavnej kontrolórky mesta
 1. Správa o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov 2010–2014 – podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna
 2. Správa o preverení autora plastiky na radnici a vyčíslenie sumy, ktorá bola vyplatená za toto dielo.
 3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok krátkodobého prenájmu priestorov radnice na Námestí baníkov, sobášnej siene na Ulici Akademika Hronca 7 a zasadačky MsÚ v Rožňave.
 4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly podlimitných zákaziek podľa § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie január – august 2014.
 5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy akademika Jura Hronca, Zakarpatská ulica č. 12, 048 01 Rožňava.
 6. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, 04801 Rožňava – kontroly plnenia prijatých opatrení z kontroly v roku 2013
 7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly MŠ Ulica pionierov a MŠ Ulica krátka v Rožňave
 8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly školskej jedálne pri MŠ Vajanského v Rožňave
 • 25. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 26. Otázky poslancov
 • 27. Diskusia (bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod.)
 • 28. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk