Peter Simon Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Reč aj o úprave platu primátora

Pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora sa uskutoční 27. apríla. Na programe bude toho naozaj veľa. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Reč aj o úprave platu primátora
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 27. apríla 2017 so začiatkom od 09:00 hod. Rokovať sa bude o rôznych témach z nášho mesta. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 – 13:30 hod.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava
 • 4. VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh
 • 5. VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie
 • 6. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
 • 7. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie
 • 8. Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru
 • 9. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2016
 • 10. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách
 • 11. Návrhy na ocenenie: Cena predsedu Košického samosprávneho kraja
 • 12. Majetkoprávne záležitosti
 • 13. Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016
 • 14. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2016
 • 15. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2017
 • 16. Úprava platu primátora mesta – Informačná správa
 • 17. Úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórky mesta
 • 18. Prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava
 • 19. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava – obstaranie IKT učebne
 • 20. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej u­čebne
 • 21. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie
 • 22. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej u­čebne
 • 23. Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky – zmena členstva
 • 24. Žiadosť o stanovisko k zaradeniu učebného odboru Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti do siete škôl a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8 v Rožňave
 • 25. Materiály hlavnej kontrolórky
 • 1. Petícia za zadefinovanie zásad umiestňovania telekomunikačných zariadení na území mesta Rožňava pri najbližšej zmene územného plánu mesta
 • 2. Vykonanie interného auditu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava
 • 3. Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v roku 2016 v Spojenej škole J.A: Komenského 5 Rožňava
 • 26. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 27. Otázky poslancov
 • 28. Diskusia poslancov
 • 29. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie