Peter Simon Samospráva

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Pozrite si kompletné rokovacie body

Pracovné stretnutie poslancov a primátora sa uskutoční 25. júna 2015. Na programe budú mať zaujímavé témy. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave: Pozrite si kompletné rokovacie body
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 25. júna so začiatkom od 9:00 hod. v rokovacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať okrem iného aj o návrhoch na udelenie ocenení Čestný občan mesta Rožňava, Cena mesta Rožňava či Cena Košického samosprávneho kraja. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. 1.) Správa o plnení uznesení MZ

  2.) Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 51/2011

 • 3. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2014
 • 4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2015
 • 5. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 50/2015 zo dňa 5.3.2015 a zmenu uznesenia MZ č. 104/2015 zo dňa 30.4.2015
 • 6. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na doplnenie
 • 7. VZN o trhovom poriadku – návrh na zmenu
 • 8. VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach – návrh na zmeny
 • 9. VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, J.A.Komenského 1806/5, Rožňava ako súčasti ZUŠ, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava – návrh
 • 10. VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Vajanského 3593/6, Rožňava ako súčasti CVČ, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava – návrh
 • 11. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmenu
 • 12. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmenu
 • 13. Návrh na schválenie internej smernice – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava
 • 14. Návrhy na udelenie ocenení:

  1.) Čestný občan mesta Rožňava

  2.) Cena mesta Rožňava

  3.) Cena Košického samosprávneho kraja

 • 15. Návrh na prijatie materiálu : Zásady rozvoja nemotorovej dopravy a zámeru realizácie projektov cyklodopravy
 • 16. Majetkoprávne záležitosti mesta

  1.) Mgr. Erika Adamiová, Edelényska 2, Rožňava – priamy predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta

  2.) ENERGOVOD s.r.o. Tehelná 11, Rožňava – predaj pozemku mesta

  3.) Ladislav Jankó, Edelényska 5, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta

  4.) Radoslav Völgyi, Hviezdoslavova 7, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta

  5.) Ing. Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta

  6.) Ing. Ondrej Tešlár, Edelényska 16, Rožňava, Juraj Blaško, Kasárenská 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov vo vlastníctve mesta

  7.) Mgr. Ján Gallo, Južná 1, Rožňava MDR Malé družstvo Rožňava, Betliarska cesta 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku

  8.) AMS-G spol. s r.o., Októbrová 55, Prešov – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

  9.) Obchodná verejná súťaž na predaj budovy CVČ na Šafárikovej ul. 100 v Rožňave s pozemkami

  10.) Palivá a stavebniny, a.s. Floriánska 16, Košice – kúpa pozemku do majetku mesta

  11.) Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava – priamy prenájom pozemkov mesta na umiestnenie telekomunikačných zariadení

  12.) Štefan Gono – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta

  13.) Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy

  14.) Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 129/2015

  15.) Návrh na zrušenie bodu 2 ukladacej časti uznesenia MZ č. 173/2014

  16.) Ján Ölschléger, Nadabula 8, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 124/2015

 • 17. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava

  1.) Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2014 a účtovná závierka za rok 2014

  2.) Plán hospodárenia na rok 2015

 • 18. Správy hlavnej kontrolórky mesta

  1.) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výberu dane za psa za rok 2014

  2.) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2015

 • 19. Podnety pre hlavného kontrolóra
 • 20. Otázky poslancov
 • 21. Diskusia
 • 22. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie