Najlepší na Rožňava24.sk

 1. Blanka Veronika Lévayová (23.78s) 100%
 2. Peter Simon (45.1s) 100%
 3. Liliana Milkova (63.25s) 80%
 4. Henrieta Iglaiová (73.35s) 70%
 5. Sabina Árvayová (87.09s) 60%
 6. Monika Krausová (116.03s) 40%

Najlepší hráči

 1. Blanka Veronika Lévayová (23.78s) 100%
 2. Peter Simon (45.1s) 100%
 3. Liliana Milkova (63.25s) 80%
 4. Henrieta Iglaiová (73.35s) 70%
 5. Sabina Árvayová (87.09s) 60%
 6. Monika Krausová (116.03s) 40%