Rozšírte svoje (podnikateľské) obzory cez hranice

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti – to je oficiálny cieľ nového slovensko-maďarského projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD).

Ilustračný obrázok k článku Rozšírte svoje (podnikateľské) obzory cez hranice
Zdroj: Interreg

V jeho v rámci i v partnerstve s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov budeme prekračovať mosty. Pýtate sa ako? Imaginárne i v skutočnosti.

Pozadie

I v prihraničných slovensko-maďarských regiónoch existujú a podnikajú malé a stredné podniky (MSP), často označované za kostru európskej ekonomiky. Málokto si však uvedomuje, že zohrávajú významnú úlohu aj, a najmä, v regionálnom rozvoji. Sú prítomné vo vidieckych oblastiach a menej rozvinutých regiónoch, ktoré z rôznych dôvodov nie sú atraktívne pre zahraničných investorov, či veľké spoločnosti. MSP sú neoddeliteľnou súčasťou regionálneho ekosystému, vyznačujú sa väčšou zodpovednosťou voči svojim zamestnancom a sú úzko previazané s miestnymi komunitami. Častokrát sú úspešné, inovatívne, ale tak úzko prepojené s daným regiónom, že o rozšírení svojich aktivít za jeho hranice ani neuvažujú.

Štatistiky však naznačujú, že MSP aktívne na medzinárodnom trhu dosahujú vyššiu produktivitu, inovačnú aktivitu, zamestnávajú väčší podiel kvalifikovanej pracovnej sily. Zatiaľ čo niektoré spoločnosti, hlavne v high-tech odvetviach, sú už v čase vzniku globálnymi spoločnosťami, väčšina podnikov vníma internacionalizáciu ako postupný proces prenikania na zahraničné trhy. 
Keďže na Slovensku aj v Maďarsku je ekonomická aktivita koncentrovaná hlavne v mestách, systematická podpora podnikania vo vidieckych oblastiach chýba a služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít sú zriedkavé. V prípade východných regiónov, či podpory podnikania žien je situácia ešte menej priaznivá. Ako dôsledok je možné pozorovať veľmi nízku výkonnosť slovenských a maďarských MSP, ktoré sa v ukazovateľoch cezhraničnej aktivity radia na chvost rebríčka krajín EÚ. 

Ponúkané riešenie

Túto situáciu sa pokúsi svojimi aktivitami zmeniť projekt CORD (Crossing Bridges with the Help of Ambassadors) realizovaný rámci programu cezhraničnej slovensko-maďarskej spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Projekt sa zameriava na podporu cezhraničnej spolupráce v prihraničných slovensko-maďarských regiónoch (oprávnené regióny viď nižšie) využívajúc pritom synergie plynúce z ponuky siete Enteprise Europe Network (EEN).

Sieť EEN Maďarsko prišla s iniciatívou „ambasádorov služieb EEN“, živých príkladov podnikateľov, že služby siete fungujú aj v praxi. Príkladom takýchto služieb, nielen v Maďarsku, či na Slovensku, ale v ďalších viac ako 60 krajinách sveta, je i podpora medzinárodnej spolupráce a podnikania v zahraničí. Prostredníctvom poradenstva, informácií, workshopov v oblastiach ako je obchodovanie s krajinami EÚ a tretími krajinami (dovoz a vývoz); podnikanie na vnútornom trhu Európskej únie a v tretích krajinách; cezhraničné poskytovanie služieb na vnútornom trhu EÚ/EHP; vysielanie zamestnancov do krajín EÚ/EHP; obmedzenia a príležitosti na vnútornom trhu EÚ/EHP pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby1 sa zvyšuje konkurencieschop­nosť podnikov a zintenzívňuje sa ich expanzia na zahraničné trhy. Súčasťou je i organizovanie medzinárodných kooperačných podujatí, tj. príležitostí pre nájdenie si zahraničného obchodného partnera.

Projekt CORD využívajúc synergiu zameriava svoju pozornosť na prihraničné slovensko-maďarské regióny, kde je cezhraničná aktivita všeobecne nízka. Práve tu cieli svoju pozornosť na (ne)existujúce služby podpory podnikania, najmä na služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít za účelom analýzy ich (ne)existencie, naštartovania, či zintenzívnenia s cieľom pomôcť potenciálnym i existujúcim podnikateľom a podnikateľkám zvýšiť ich konkurencieschop­nosť, zintenzívniť atraktivitu ich regiónu, či prispieť vo zvýšenej miere k ekonomickému rozvoju prihraničných slovensko-maďarských regiónov.

Konkrétne projektové aktivity

  • mapovanie služieb cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch, zisťovanie reálnych potrieb cieľovej skupiny v tejto oblasti, identifikácia
  • Identifikácia a vytvorenie spoločných podporných služieb cezhraničnej spolupráce, vr. networkingu a služieb podpory medzinárodnej spolupráce v prihraničných regiónoch
  • prenos príkladu dobrej praxe (značka „Ambasádor siete EEN“) – ústna reklama poskytnutých služieb cezhraničnej spolupráce podpornými organizáciami podnikateľmi, ktorým tieto služby pomohli
  • pilotné akcie – workshopy pre cieľovú skupinu zamerané na budovanie ich kapacít s fokusom na podporu cezhraničnej spolupráce v oboch partnerských krajinách a networkingové podujatia s cieľom získania obchodných zákaziek, či nových obchodných partnerov v susednej krajine2

Oprávnené regióny v rámci projektu

Zdroj: Interreg

Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, župa Komárom-Esztergom, župa Hlavné mesto Budapest, župa Pest, župa Nógrád, župa Heves, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa Szabolcs-Szatmár-Bereg

Dva z regiónov (župa Heves a Budapešť) nie sú priamo spojené so štátnou hranicou. Ich zahrnutie v programe vyplýva z územnej blízkosti a vplyvov na pohraničné regióny.1

Cieľová skupina

Do projektu sa môžu zapojiť potenciálni podnikatelia a podnikateľky, začínajúci podnikatelia/star­tupy, etablovaní malí a strední podnikatelia (MSP) – najmä ženy podnikateľky, ako aj široká verejnosť z oprávnených regiónov.

Všetky informácie ohľadom pripravovaných aktivít projektu budú priebežne zverejňované na stránke https://alkp.sk/…ojekty/cord/, keďže Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) je jedným z partnerov projektu. Tam nájdete i aktuálnu tlačovú správu o projekte z dielne jedného z projektových partnerov, SBA.

Tak neváhajte, zapojte sa i Vy do našich aktivít, začnite podnikať v prihraničnom regióne, či rozšírte svoje aktivity i za jeho hranice! Dámy, Vaša iniciatíva je obzvlášť vítaná!

Zdroj: Interreg

Viac informácií
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
tel: +421 919 185 148
email: cord@alkp.sk
web: https://alkp.sk/…ojekty/cord/

Základné informácie o projekte
Akronym: CORD
Program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
Kód výzvy: SKHU/1601
Prioritná os: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ: 4.1 Zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami
Kód projektu: SKHU/1601/.4.1/104
Celkový rozpočet projektu: 340,070.30 €
Rozpočet ERDF: 289,059.75 €
Začiatok projektu: 1. marec 2018
Koniec projektu: 31. október 2019
Status projektu: v realizácii

Partneri projektu

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v spolupráci s daným webovým portálom v rámci propagácie projektu Crossing Bridges with the Help of Ambassadors (CORD) programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Interreg