Peter Simon Samospráva

Rožňavský jarmok 2015: Chcete stánok? Čítajte, čo všetko musíte splniť

Už ako to každý rok býva zvykom, aj tento rok mesto Rožňava pre obyvateľov pripravuje tradičný jarmok spojený z podujatím dni mesta Rožňava. My sme zisťovali už teraz prvé informácie!

Ilustračný obrázok k článku Rožňavský jarmok 2015: Chcete stánok? Čítajte, čo všetko musíte splniť
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Tradičný Rožňavský jarmok sa uskutoční v dňoch 17.-18.-19.septembra 2015 na Námestí baníkov a časti Ulice Šafárikovej v Rožňave.

Predajná doba:

 • 17. september 2015 – 12.00 hod. – 20.00.hod.
 • 18. september 2015 – 08.00 hod. – 20.00.hod.
 • 19. september 2015 – 08.00 hod. – 18.00.hod.

Účastnícky poplatok:

 • Stánky s občerstvením – 1 predajné miesto 3×2m na 3 predajné dni – 120,– €.
 • Sadzba za umiestnenie stolov a prístreškov pred predajným stánkom – 5/deň
 • Ostatný sortiment – 1 predajné miesto 3×2 m na – 93,– €
 • Remeselníci a drobní výrobcovia ľudovo-umeleckých výrobkov – 15,– €

Sadzba za elektrickú prípojku:

 • Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál – 10,– €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina – 5,– €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa – 3,– €/deň

Sadzba za parkovanie:

 • Auto pri vlastnom stánku (len do 3,5 t a pri zakúpení 2 predajných miest)- 5,– €/deň
 • Auto mimo stánku – 1,– €/deň
 • Prívesný vozík pri vlastnom stánku – 3,– €/deň

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 • 1. Kópiu živnostenského oprávnenia
 • 2. Kópiu strany „Záznam daňového úradu“ z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením, že nie je povinný používať elektronickú pokladnicu
 • 3. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku
 • 4. Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo)
 • predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok
 • predajný stánok bude možné osadiť na miesto, uvedené v povolení k účasti (číslo miesta, lomené písmeno, ktoré označuje zónu pre umiestnenie stánku) len dňa 17.9.2015
 • predajné miesta budú farebne označené a očíslované na obrubníku, resp. na asvaltovej ploche a parkovisku

účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava

 • povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii pred začatím akcie dňa 17.9.2015 od 6.00 hod.
 • vstup do priestorov jarmoku bude povolený s platným povolením a kartou, priloženou k povoleniu (biela karta RJ 2015), kde si každý účastník doplní EČ motorového vozidla
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. člena MP
 • poplatky za parkovanie motorovými vozidlami na verejných parkoviskách a verejnom priestranstve

o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR

 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za následok vylúčenie z jarmoku bez vrátenia poplatku;
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. člena MP
 • poplatky za parkovanie na verejnom priestranstve sa budú uhrádzať v jarmočnej kancelárii
 • do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • účastníci jarmoku, ktorí budú predávať poživatiny tepelne spracovávané priamo na jarmoku sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených parkoviskách. O umiestnení automobilu vedľa predajného stánku rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava, alebo člen prípravnej komisie
 • pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
 • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
 • pri zrušení účasti 5 –1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
 • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

I N F O R M Á C I E

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie