Rožňavská radnica zháňa človeka: Aké sú požiadavky?

Mesto Rožňava vyhlasuje ponukové konanie na obsadenie zaujímavej funkcie. Kandidáti majú na posielanie prihlášok čas do 16. marca. Pozrite sa, koho hľadajú.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Rožňavská radnica zháňa človeka: Aké sú požiadavky?
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Rožňava zastúpené primátorom Pavlom Burdigom vyhlásilo ponukové konanie na obsadenie funkcie príslušník mestskej polície. Informuje o tom mesto na oficiálnom webe. Podmienkou prijatia žiadosti do ponukového konania je splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov. „Termín doručenia prihlášky je do 16. marca 2017,“ píše sa na webe mesta.

Pracovný pomer je na dobu určitú s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Kritéria a požiadavky

Podmienkami na prijatie uchádzača je úplné stredné vzdelanie a vek starší ako 21 rokov. Následne sa uvádza bezúhonnosť, telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície, či znalosť práce s PC. Nový príslušník mestskej polície by mal mať komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých. Schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko, ale aj vodičský preukaz skupiny B, či zbrojný preukaz na skupinu C. Musí ovládať znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť MP.

Požadované doklady

Mesto požaduje od uchádzačov predložiť doklady do výberového konania, a to osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Prihláška na výberové konanie musí obsahovať základné údaje a adresu, následne doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, stručný profesijný životopis. Nezabudnite doložiť výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/, potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3 mesiace, fotokópia zbrojného preukazu, fotokópia vodičského preukazu a súhlas na použitie osobných údajov.

Dokumenty zasielať na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie príslušník MP“.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame