Peter Simon Správy Samospráva

Primátora a poslancov čaká pracovné stretnutie: Reč aj o prerozdelení peňazí z rozpočtu

Pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora sa uskutoční už onedlho. Na programe bude toho naozaj veľa. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Primátora a poslancov čaká pracovné stretnutie: Reč aj o prerozdelení peňazí z rozpočtu
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 26. apríl 2018 so začiatkom od 9:00 hodiny. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať diskusia občanov a poslancov. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. až 13:30 hod.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Pozastavenie výkonu uznesenia MZ č. 18/2018 a č. 38/2018 zo dňa 22.02.2018 – Informatívna správa
 • 4. Návrh na schválenie úloh Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej, Komisie ochrany verejného poriadku, Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, Komisie výstavby, územného plánovania,ži­votného prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave
 • 5. Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2
 • 6. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh na zmenu
 • 7. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 8. VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti – návrh na zmeny a doplnenie
 • 9. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie
 • 10. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 11. VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny
 • 12. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
 • 13. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb – návrh
 • 14. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmeny a doplnenie
 • 15. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2018 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách
 • 16. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období 1.12.2017 do 31.12.2017
 • 17. Majetkoprávne záležitosti
 • 18. Potvrdenie uznesenia MZ č. 38/2018
 • 19. Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2018
 • 20. Výsledky hospodárenia Mestské lesy s.r.o. za rok 2017
 • 21. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017
 • 22. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2018
 • 23. Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017
 • 24. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava
 • 25. Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
 • 26.Materiály hlavnej kontrolórky
 • 27. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 28. Otázky poslancov
 • 29. Diskusia poslancov
 • 30. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie