Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie: Riešiť sa budú tieto témy

Primátor mesta Pavol Burdiga zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslancov v programe čaká niekoľko dôležitých hlasovaní. Pozrite si, aké body sa dostali do programu zasadnutia.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie: Riešiť sa budú tieto témy
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 23. júna 2016 so začiatkom od 9:00 hodiny. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať diskusia občanov a poslancov. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na mimoriadnom zasadnutí čakajú.

Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. až 13:30 hod.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2015
 • 4. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 25.2.2016 do 31.5.2016
 • 5. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2016
 • 6. Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru
 • 7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta
 • 8. Dosiahnuté úspory ZPOZ – vyhodnotenie za obdobie od zrušenia Štatútu a Zásad činnosti Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave, v marci 2015
 • 9. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na doplnenie
 • 10. VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 11. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
 • 12. VZN, ktorým sa zrušuje VZN mesta Rožňava o kronike mesta Rožňava – návrh
 • 13. Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie
 • 14. Smernica mesta Rožňava pre verejné obstarávanie
 • 15. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava
 • 16. Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Spoločného školského úradu v Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Krásnohorské Podhradie
 • 17. Schválenie zmluvy o družobných vzťahoch medzi mestom Rožňava a obcou Podgora v Chorvátskej republike
 • 18. Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja
 • 19. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava
 • 20. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava
 • 21. Majetkoprávne záležitosti mesta
  • Prerokovanie pozastaveného uznesenia MZ v Rožňave číslo 82/2016 zo dňa 28.4.2016
  • Jana Černická, Rozložná 41 – priamy predaj pozemku mesta
  • Ing. Kristián Hanečák, Podolínec – žiadosť o predaj pozemku
  • Ing. Ján Szőllős, Nadabula – priamy predaj pozemku mesta
  • Tibor Tamáš a manželka, Krásnohorské Podhradie – priamy predaj pozemku mesta
  • Techkontrol, s.r.o. Jovická cesta 2081, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
  • Mgr. Erika Ocelníková, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
  • Jozef Orosz, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
  • Arton s.r.o. – priamy prenájom pozemku mesta
  • Štefan Gono – priamy prenájom pozemkov mesta
  • Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska č. 19, Rožňava – priamy prenájom budovy
  • Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava – priamy prenájom pozemku mesta
  • Lavaton s.r.o., Bulharská 44, Trnava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v Priemyselnej zóne
  • Štefan Orbán CENRTUM – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
  • Ing. Štefan Zagiba a manželka, Jovice, Ladislav Brúgós a manželka, Jovice, Július Flesár a manželka, Rožňava výpožička pozemku mesta
  • Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 Košice – zriadenie vecného bremena na pozemku mesta
  • Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava
  • Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava – nekomerčné užívanie starých banských chodníkov
  • Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta
 • 22. Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku – zmena zloženia
 • 23. Materiály hlavnej kontrolórky
  • Správa o vykonaní kontroly pokladne MsÚ
  • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I. polrok 2016
  • Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2016
 • 24. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
  • Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2015 a účtovná uzávierka za rok 2015
  • Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – plán hospodárenia na rok 2016
  • Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas so znížením základného imania
 • 25. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 26. Otázky poslancov
 • 27. Diskusia poslancov
 • 28. Záver

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame