Peter Simon Správy

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: Tieto témy sa budú preberať!

Už onedlho sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: Tieto témy sa budú preberať!
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Michal Domik na 12. decembra 2019 so začiatkom od 9:00 hod. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať ani diskusia. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Otázky a podnety občanov
 • 3. Interpelácie poslancov
 • 4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 5. Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – zmena člena
 • 6. Komisia vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave – zmena člena
 • 7. Poverenie poslancov na výkon sobášnych aktov – doplnenie
 • 8. Rokovací poriadok MZ v Rožňave – poslanecký návrh
 • 9. Zníženie rezervného fondu TSM Rožňava
 • 10. Návrh 2. zmeny rozpočtu TSM Rožňava
 • 11. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane RO a PO na rok 2019
 • 12. VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava – poslanecký
 • 13. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie
 • 14. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny
 • 15. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie
 • 16. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2020
 • 17. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2020
 • 18. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2019 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
 • 19. Majetkoprávne záležitosti
 • 20. Zvýšenie cien za poskytovanie služieb na Zimnom štadióne
 • 21. Návrh na prerozdelenie zisku MTVŠ s.r.o. Rožňava za rok 2018
 • 22. Správa z prevzatia účtovníctva pri zmene externej účtovnej firmy MTVŠ s.r.o. Rožňava
 • 23. Plán činnosti MTVŠ s.r.o. Rožňava na rok 2020
 • 24. Analýza odpadového hospodárstva mesta Rožňava
 • 25. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta 2015– 2020 (2022) za roky 2015 – 2018 a návrh zmeny stratégie v PRM a v Akčnom pláne mesta na roky 2020 – 2022
 • 26. Informačná správa o vypracovaní koncepcie športu
 • 27. Bezplatné využitie on-line – On-line aplikáciu slúžiacu na podávanie, administráciu a vyhodnocovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu a na hlasovanie o nich ponúka združenie WellGiving.
 • 28. Súťaž na vytvorenie logotypu pre Participatívny rozpočet mesta Rožňava
 • 29. Materiály hlavnej kontrolórky
 • 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2020
 • 2. Správa z kontroly hospodárenia RPIC Rožňava za rok 2018
 • 30. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 31. Diskusia
 • 32. Záver

Sledujte nás aj na našom Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Rožňavy a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie