Správy

Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať

Už onedlho sa uskutoční pracovné stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a primátora. Na programe bude niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať!

Ilustračný obrázok k článku Primátor Rožňavy zvoláva zasadnutie MZ: O týchto bodoch budú poslanci rokovať
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Michal Domik na 28. mája 2020 so začiatkom od 9:00 hod. Na programe bude aj niekoľko dôležitých bodov a nebude chýbať ani diskusia. Pozrite si všetky body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Otázky a podnety občanov
 • 3. Interpelácie poslancov
 • 4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 5. Rokovací poriadok MZ – návrh na doplnenie
 • 6. Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – voľba člena
 • 7. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 8. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2019
 • 9. Majetkoprávne záležitosti:
 • 10. Zriaďovacia listina a štatút príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava – návrh
 • 11. Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov príspevkovej organizácie
 • 12. Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 – 2020 – n á v r h
 • 13. Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a doplnky č. 06“
 • 14. Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019
 • 15. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019
 • 16. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2020
 • 17. Olympijský klub Gemer – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie „ Siene slávy ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC
 • 18. Materiály hlavnej kontrolórky – Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava k 31.12.2017, 31.12.2018 , 31.12.2019
 • 19. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 20. Diskusia
 • 21. Záver

V súlade s Opatrením ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4085/2020 zo dňa 19.5.2020 je potrebné dodržiavať nasledovné:

 • Zasadnutia MZ je možné zúčastniť sa len v ochrannom rúšku.
 • Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho respiračného ochorenia.
 • Zakazuje sa podávanie rúk.
 • Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m.

Chcete okrem regionálnych správ dostávať dôležité aktuálne informácie? Nájdete nás aj na FB Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie