Peter Simon Správy Samospráva

Primátor a poslanci sa pripravujú na rokovanie: Do čoho sa pustia tentoraz?

Samospráva nášho mesta zasadne za rokovací stôl. Preberať sa bude napríklad návrh na schválenie rozpočtu mesta, či návrh na vymenovanie nového riaditeľa Technických služieb mesta.

Ilustračný obrázok k článku Primátor a poslanci sa pripravujú na rokovanie: Do čoho sa pustia tentoraz?
35
Galéria

V Rožňave sa onedlho uskutoční pracovné stretnutie poslancov a primátora Pavla Burdigu. Na programe budú mať zaujímavé témy. Pozrite si, o čom sa bude rokovať a hlasovať! Na poslancov čaká 36 bodov.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta Pavol Burdiga na 23. februára 2017 so začiatkom od 9:00 hod. v rokovacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Poslanci budú rokovať okrem iného aj o návrhu na schválenie rozpočtu mesta, či návrhu na vymenovanie nového riaditeľa Technických služieb mesta. Nevynechajú však ani tému financovania cyklochodníka, ktorý má viesť zo sídliska Juh až po rožňavské kúpalisko. Pozrite si ďalšie body, ktoré poslancov na zasadnutí čakajú.

Program Mestského zastupiteľstva v Rožňave:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
 • 3. Informačná správa o zmenách v Pracovnom poriadku zamestnancov mesta Rožňava
 • 4. VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava – návrh
 • 5. VZN o o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
 • 6. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh
 • 7. Návrh na vymenovanie PaedDr. Mikuláša Gregora, MPH do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava
 • 8. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 1.12.2016 do 31.12.2016
 • 9.Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2017 – 2019
 • 10. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2016 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
 • 11. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh na doplnenie
 • 12. Štatúty príspevkových organizácií mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
 • 13. Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
 • 14. Zrušenie uznesenia MZ v Rožňave číslo 151/2001 zo dňa 04.07.2001 – návrh
 • 15. Dodatok č. 1 k Smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie – návrh
 • 16. Majetkoprávne záležitosti
 • 17. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a riešenie škody na majetku mesta
 • 18. „Ďurova chata“ – informatívna správa a návrh na riešenie
 • 19. Rožňava – výstavba 10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom
 • 20. Vydávanie novín Rožňavčan v v roku 2017
 • 21. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Katolíckej materskej školy bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 01.09.2017
 • 22. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave
 • 23. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu mestom Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána Pavla II. do priemyselnej oblasti a všešportového areálu kúpaliska
 • 24. Ročná zmluva o dielo č. 131/2016 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2016 -vyhodnotenie plnenia
 • 25. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017
 • 26. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016
 • 27. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2017
 • 28. Návrh na zakúpenie vozidla na prepravu osôb pre Mestské lesy Rožňava s.r.o.
 • 29. Návrh zakúpenia nákladného vozidla pre Mestské lesy Rožňava s.r.o.
 • 30. Plán činnosti Mestského televízneho štúdia, s.r.o. Rožňava – schválenie
 • 31. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2017
 • 32. Správy hlavnej kontrolórky mesta Rožňava – Správa z kontroly parkoviska na Zakarpatskej ulici, ako to bolo zmluvne ošetrené, čo mal stavebník urobiť, či môže mesto vymáhať škodu, Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava, útvaru HK za rok 2016, Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016, Správa z kontroly hospodárenia Centra voľného času Rožňava za rok 2015 so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami, Správa z kontroly dodržiavania Zmluvy o výpožičke chaty, Informácia o zriaďovaní vecného bremena na majetku mesta
 • 33. Podnety pre hlavnú kontrolórku
 • 34. Otázky poslancov
 • 35. Diskusia poslancov
 • 36. Záver

Bod: Diskusia občanov sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13:00 hod. až 13:30 hod.

Foto: ilustračné

Obrazom: Momentky zo zastupiteľstva
35
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie