Možnosti mesta pri riešení porušovania nočného kľudu: Pokuta narušiteľov neminie

Na základe poslaneckej interpelácie Karola Kováča na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo ešte v lete, predložila prednostka mesta správu o možnostiach mesta pri riešení porušovania nočného kľudu.

Peter Simon
Ilustračný obrázok k článku Možnosti mesta pri riešení porušovania nočného kľudu: Pokuta narušiteľov neminie
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého bola vypracovaná správa.

Samotný pojem „nočný čas“ je v slovenskej legislatíve definovaný len nepriamo. Za nočný kľud sa považuje čas od 22:00 hod. až do 6:00 hod. rána nasledujúceho dňa. „Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest (vrátane VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku) definujú pojem nočný čas spravidla ako časový úsek medzi 22. hodinou a 6. hodinou. VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku ustanovuje, že v nočnom čase je zakázané vykonávanie činností, ktoré rušia odpočívanie obyvateľov mesta. Výnimku z tohto pravidla povoľuje mesto Rožňava určením času a miesta,“ informuje Erika Mihaliková.

V správe ďalej dodáva, že ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ poruší VZN /akékoľvek/ dopustí sa správneho deliktu o obecnom zriadení, za ktorý môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.

„Fyzickej osobe môže za rušenie nočného kľudu uložiť mestská polícia pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur. Ak páchateľ priestupku odmietne zaplatiť pokutu v blokovom konaní, vec je postúpená okresnému úradu, ktorý je v správnom konaní oprávnený uložiť pokutu do výšky 100 eur,“ uvádza prednostka mestského úradu v Rožňave.

Ak sa páchateľ neprizná, alebo ho neodhalí mestská polícia, prichádza na rad dokazovanie. Kompetencie obcí sú však v prípadoch porušovania nočného kľudu pomerne slabé.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk