Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  25 °C
Peter Simon Samospráva

Mesto Rožňava vyzýva organizácie, ktoré majú záujem o dotácie: Toto sú kritériá!

Z rozpočtu mesta sú každoročne podporené organizácie na území Rožňavy. Uplatniť si svoje žiadosti môžete aj tento rok. Prečítajte si, čo všetko musí vaša žiadosť spĺňať.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Rožňava vyzýva organizácie, ktoré majú záujem o dotácie: Toto sú kritériá!
Zdroj: TASR

Mesto Rožňava na svojej stránke vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu radnice.

„Mesto v rámci svojich možností vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu aj na podporu a rozvoj športu, kultúry, mládeže a vzdelávania. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom a nie je možné ju použiť na financovanie činnosti žiadateľa. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta. Predloženie žiadosti nezaručuje poskytnutie dotácie,“ informuje Erika Švedová z Odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ.

Kritériá pri podaní žiadosti

  • Žiadosť podaná v termíne na predpísanom tlačive.
  • Priložené povinné prílohy v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava (Článok 4 bod 3).
  • Priložený kompletný projekt – názov projektu, dátum, čas a miesto realizácie, finančný rozpočet projektu (celkové náklady, z toho vlastné zdroje a požadovaná dotácia od mesta).
  • Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt organizovaný od mája 2015.
  • Žiadosť predkladá len ten subjekt, ktorý je priamym usporiadateľom, realizátorom podujatia. Subjekt, ktorý dotáciu získa, ju nesmie prevádzať na iné právnické či fyzické osoby. Z dotácie sa môžu hradiť len náklady spojené s realizáciou projektu.
  • Žiadosti, ktoré budú predložené po termíne alebo nebudú obsahovať požadované náležitosti, budú Komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave zamietnuté.

Kritériá pri zúčtovaní projektu

  • Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: por. č., názov dokladu, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel, zmluvy, dohody …). Pri použití finančných prostriedkov musí byť zabezpečená maximálna hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. Subjekt zúčtuje použitie dotácie v termíne a vo forme stanovenej v dohode o poskytnutí dotácie.
  • Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (záverečná/hod­notiaca správa z podujatia, fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, pútače, výstrižky z tlače a pod.) účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie: priehľadná tabuľka použitých finančných prostriedkov na projekt – vlastné zdroje/dotácia z mesta).
  • Spôsob propagácie poskytovateľa dotácie, na ktorých bude vidieť logo, resp. slogan mesta.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mesto Rožňava

Zdroj: Dnes24.sk