Ako prelomiť bariéru kolobehu nezamestnanosti?

Nositeľmi neblahého spoločenského javu dlhodobej nezamestnanosti nie sú len dospelí ľudia zo sociálne znevýhodnených a chudobných rodín. Sú to aj ich deti a následne aj vnuci, ktorí preberajú tzv. subkultúru nezamestnanosti.

Radka Deckerová

Tá pramení z nízkeho vzdelania rodičov, z trvalej chudoby, z rozdielneho vnímania sociálnej reality a v neposlednom rade aj z predsudkov a negatívnych postojov majoritného obyvateľstva. Deti z týchto rodín iba prenášajú sociálne vylúčenie svojich rodičov na seba a neskôr na svoje deti. Generačné opakovanie zvyšuje sociálnu nestabilitu, roztáča ramená sociálneho vylúčenia a posúva tých chudobných medzi ešte chudobnejších. Deti sú najohrozenejšou skupinou medzi chudobnými. Nedostatok podnetov a motivácie v rodine, negatívne vzory, rozdielne skúsenosti a zručnosti bezpečne vedú tieto deti k životnému neúspechu, k sociálnej vylúčenosti a neschopnosti začleniť sa do spoločnosti.

ZORA – Združenie občanov pre regionálne aktivity sa svojím projektom „Motivačný program pre skupiny ohrozené sociálnym vylúčením “, pokúsilo zmierniť dopady negatívnych spoločenských javov na deti ohrozené sociálnym vylúčením. Cieľovou skupinou boli prevažne žiaci základnej školy na ulici Zlatá v Rožňave, najmä zo sociálne znevýhodnených rodín. V priebehu školského roka 2010/ 2011 absolvovali žiaci aktivity na rozvoj životných zručností a to formou individuálneho prístupu učiteľa. Po identifikovaní kľúčových problémov dieťaťa na sociálnej ale aj osobnostnej úrovni si každý žiak sám, za pomoci svojho učiteľa, stanovil krátkodobé ciele, ktoré mu pomáhali rozvíjať konkrétne životné zručnosti. Prínosom neboli len pokroky detí zo sociálne znevýhodnených skupín, ale aj nové zručnosti učiteľov, ktoré pri vykonávaní tak náročnej práce s deťmi získali. 90 detí absolvovalo aj dva Letné motivačné kurzy, ktoré okrem rozvíjania životných zručností pomohli deťom v získavaní nových poznatkov o histórii, kultúre a spôsobe života národnostných menších žijúcich na Slovensku. V príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Poniklec v okrese Brezno, nadobúdala cieľová skupina nové zručnosti, vedomosti a v rámci integrácie s majoritným obyvateľstvom rozvíjala osobné vzťahy. Aktivity v letných motivačných kurzoch prebiehali hravou zážitkovou formou a viedli k potlačeniu preberania negatívnych životných vzorov z rodín ohrozených sociálnou vylúčenosťou, a hlavne k podpore motivácie dosahovať vlastné osobné ciele v živote. Aktivity kurzov prihliadali aj na to, aby sa všetci účastníci priblížili k tolerantnému a multikultúrnemu vnímaniu sveta.

V školskom roku 2010/2011 cieľová skupina rozvíjala manuálne zručnosti v krúžku tvorivej dielne, pri práci s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Vydarené práce pri tvorbe vlastných diel z hliny podporili kreativitu detí a následne umožnili týmto deťom prežívať radosť z osobného úspechu. V školskom prostredí, tieto deti neprežívajú pozitívne pocity z hodnotenia často, pretože kritériá hodnotenia sú postavené na iných princípoch, a deti z rodín ohrozených sociálnym vylúčením sú spravidla neúspešné a hodnotené prevažne negatívne.

Druhou cieľovou skupinou projektu bola mládež pred nástupom na trh práce zo Strednej odbornej školy na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. 20 študentov sa na motivačných kurzoch projektu naučilo ako a kde sa môžu uchádzať o prácu, ako si napísať životopis a motivačný list, ale hlavne si naživo natrénovali pracovný pohovor. Bez takejto prípravy si študenti končiacich ročníkov len ťažko hľadajú prácu. Kurzy im mali pomôcť zorientovať sa na súčasnom trhu práce a nadobudnúť základné zručnosti nevyhnutné pri umiestnení na trhu práce. ZORA – Združenie občanov pre regionálne aktivity realizuje projekt vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Aktivity projektu končia v septembri 2011.

zdroj: Diana Nemethova

Tento článok nie je možné komentovať.